Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków do Banku. Termin, kwota są podane są w Umowie o kredyt i harmonogramie spłaty.