Dowolna osoba, która może udokumentować swoją tożsamość, źródło i wysokość dochodów uzyskiwanych w Polsce oraz ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada miejsce zameldowania stałego bądź czasowego w Polsce.